Актуална информация свързана с наркотици

 
Актуална информация свързана с наркотици

Покана за проучване
Информация относно
Новини
Форум
За контактиИнформация относно / Превенция

Превенция
21.01.12 22:19
Превантивните реализирани и координирани дейности на национално ниво за 2010 г. са осъществени предимно в областта на общата превенция. Целевата група на отчетените превантивни дейности е била главно деца и младежи.
През 2010 г. делът на общата превенция за България е по-малък от колкото през 2008 и 2009 г., но делът на селективната превенция е значително по-голям от този през 2009 г.
По данни от попълнени въпросници сред експертите от ОбСНВ и ПИЦ в страната относно реализираните превантивни дейности на местно равнище през изминалата 2010 г. организирането на семинари, работни срещи и обучения с професионалисти, както и създаването и разпространението на флаери, диплянки, постери и др. са основните реализирани интервенции свързани с превантивни дейности в общините в страната, основният превантивен подход в приобщаването на общността, а децата и младежите са били преобладаващата прицелна група на реализираните превантивни дейности и проекти.
Желанието на експертите за това какъв превантивен подход да бъде избран отговаря на европейската картина като цяло от колкото на тази в България. За България най-желания превантивен подход е семейство и/или ранно детство (25%). За страните от ЕС той на практика е реализиран 16.4%, а за у нас е едва 1.9 %. Въздействието чрез връстници се явява следващия най-желан тип подход от експертите в страната (19%), който е реализиран на практика 13% в България и 9% в ЕС. Приобщаване на общността (47%) е най-използваният превантивен подход в страната за 2010 г.
Децата и/или младежите са групата която е най-желана и реализирана както в България така и в страните от ЕС. Близо половината от превантивните проекти осъществени в България и в ЕС са насочени към желаната целева група. За България, семейството и/или родителите са също една от най-желаната целева група, но на практика 9% от осъществените превантивни проекти са насочени към нея. В страната през 2010 г. за разлика от предишните години делът на общото население, като целева група на превантивните практики е значително намалял.
Организиране на семинари, работни срещи и обучения с професионалисти, създаване и разпространение на флаери, диплянки, постери и др., както и обучения насочени към превенция на употреба на наркотици са интервенциите прилагани най-често в превантивните дейности в страната за 2010 г. Обученията насочени към превенция на ХИВ и СПИН са сред най-желаните интервенции.
По данни от отчетите на ОбСНВ и ПИЦ[1] общият брой на дейностите по различните типове превенция за 2010 г. е 162, двойно по-малко спрямо предишната 2009 г. И през изминалата 2010 година най-много инициативи са реализирани в посока обща превенция – 130.
За 2010 г. градовете с най-голям дял в общата превенция са София, Кърджали и Русе. Реализираните дейности са изцяло в областта на общата превенция. В пет от всичките градове са се реализирали трите вида превантивни практики, в седем от всички е осъществена обща и селективна превенция и в Смолян и Видин се е реализирала обща и индикативна превенция.
Обща превенция
На национално ниво дейностите в посока превенция на наркоманията в училище се осъществяват главно от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН).[2]
Осъществени са 568 училищни програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, основани на подхода „Умения за живот”, 544 програми основани на подхода „Връстници обучават връстници”, както и 197 програми за работа с родители. Обхванати са 103 642 ученика в програми и кампании за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Обучените специалисти за работа в и с училищата са 845 и 512 обучени специалисти за работа с родители. Реализираните програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в училищата за учебната 2010/2011 година са в пъти повече в сравнение с предходната учебна година.
Реализирането на проекти и дейности свързани с обща превенция в семейството се явява, като част от други проекти и/или дейности, най-вече като част от проекти свързани с реализирането на обща превенция в училище, а в общността най-често се изразяват в реализирането на местни кампании по повод 26 юни, както и/или създаването и поддържането на интернет сайтове, отпечатване и разпространение на информационни материали.
Селективна превенция
През 2010 г. Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) са идентифицирали 219[3] рискови групи деца и семейства за употреба на наркотици. След оценка на нуждите от интервенция към тези групи са разработени и осъществени 65 програми за превенция и подкрепа на деца в риск.[4] През 2010г. местните комисии за БППМН са осъществили 296 информационни кампании и общопревантивни програми по проблемите на наркоманиите, чрез използването на разнообразни форми, методи и средства – беседи, дискусии, мултимедийни презентации, филми, хепънинги, конкурси, спортни мероприятия и други.
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) поддържа на своята интернет страница информация с телефоните и адресите за заведения, които предлагат помощ – лечение и рехабилитация на лица, зависими от психоактивни вещества, както и данни за неправителствени организации, работещи по превенция на употребата на наркотични вещества. На електронната страница на ДАЗД е публикувано помагало по превенция на наркотиците, предназначено за социални работници „Познатият и непознат тийнейджър”.
Превенция по индикации
Чрез националната информационна система, поддържана от ДАЗД, епотърсена информация за случаи на деца със зависимости, по които са работили специалистите от „ОЗД” в страната. От направеното обобщение на данните за 2010 г. следва, че служителите в ОЗД в страната са работили с 11 деца с наркотична зависимост.
Националната телефонна линия за деца в България 116 111 предоставя възможност за консултиране, специализирана информация за правата на децата, кризисна интервенция и при необходимост насочва към подходящи служби и доставчици на услуги. През 2010 г. на Националната телефонна линия за деца са приети 66 366 повиквания и са проведени 13 695 консултации. Преобладаващите обаждания са от деца, като са проведени 11 645 консултации с деца. 39 от проведените консултации са свързани с проблеми с наркотици, т.е. 3,51% от консултациите.[5]
В периода от 10.02. до 12.02.2010 г., Националният център по наркомании проведе обучение по телефонно консултиране за професионалисти, работещи в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества по Проект BG 0011 “Слушайте детето – подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Една от основните цели на проект „Слушайте детето” е разкриване на безплатна национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества. Разкриването на телефонната линия цели развитие и допълване на дейностите на вече съществуващия към Националния център по наркомании Център за консултации и насочване към лечение, чрез разширяване на професионалния екип и развитие на нова дейност - телефонно консултиране, мотивиране за промяна и насочване за лечение при необходимост.
В рамките на проекта е предвидено екипът на центъра и по един експерт от Превантивно - информационните центрове в страната (Областните съвети по наркотични вещества да бъдат обучени във философията на работа на норвежкия партньор - Службата по проблемите на алкохола и наркоманиите към общината на гр. Осло (Норвегия), организация с опит и традиции в създаването и поддържането на RUStelefonen 08588 (национална гореща телефонна линия по проблемите на наркоманиите в Норвегия).
В обучението вземат участие 34 професионалисти от градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Плевен, Перник, Пловдив, Русе, София, Търговище, Шумен.[6]

 

[1]Градски доклади на ОбСНВ и ПИЦ за 2007 – 22 града, 2008 г. -24 града , 2009 г.-20 града и 2010 г. 17града.
[2] Източник: Министерство на образованието, младежта и науката. Посочените проекти са осъществени за учебната 2010-2011 година. Данните включват информация от 12 областни града в страната.
[3] За 2009 г. са идентифицирани 237 рискови групи.
[4] Източник: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА И МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ
[5] Източник: Държавна агенция за закрила на детето
[6] Източник: Национален център по наркомании
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0776