Актуална информация свързана с наркотици

 
Актуална информация свързана с наркотици

Покана за проучване
Информация относно
Новини
Форум
За контактиИнформация относно / Превенция

Превенция
21.01.12 22:19
Превантивните реализирани и координирани дейности на национално ниво за 2010 г. са осъществени предимно в областта на общата превенция. Целевата група на отчетените превантивни дейности е била главно деца и младежи.
През 2010 г. делът на общата превенция за България е по-малък от колкото през 2008 и 2009 г., но делът на селективната превенция е значително по-голям от този през 2009 г.
По данни от попълнени въпросници сред експертите от ОбСНВ и ПИЦ в страната относно реализираните превантивни дейности на местно равнище през изминалата 2010 г. организирането на семинари, работни срещи и обучения с професионалисти, както и създаването и разпространението на флаери, диплянки, постери и др. са основните реализирани интервенции свързани с превантивни дейности в общините в страната, основният превантивен подход в приобщаването на общността, а децата и младежите са били преобладаващата прицелна група на реализираните превантивни дейности и проекти.
Желанието на експертите за това какъв превантивен подход да бъде избран отговаря на европейската картина като цяло от колкото на тази в България. За България най-желания превантивен подход е семейство и/или ранно детство (25%). За страните от ЕС той на практика е реализиран 16.4%, а за у нас е едва 1.9 %. Въздействието чрез връстници се явява следващия най-желан тип подход от експертите в страната (19%), който е реализиран на практика 13% в България и 9% в ЕС. Приобщаване на общността (47%) е най-използваният превантивен подход в страната за 2010 г.
Децата и/или младежите са групата която е най-желана и реализирана както в България така и в страните от ЕС. Близо половината от превантивните проекти осъществени в България и в ЕС са насочени към желаната целева група. За България, семейството и/или родителите са също една от най-желаната целева група, но на практика 9% от осъществените превантивни проекти са насочени към нея. В страната през 2010 г. за разлика от предишните години делът на общото население, като целева група на превантивните практики е значително намалял.
Организиране на семинари, работни срещи и обучения с професионалисти, създаване и разпространение на флаери, диплянки, постери и др., както и обучения насочени към превенция на употреба на наркотици са интервенциите прилагани най-често в превантивните дейности в страната за 2010 г. Обученията насочени към превенция на ХИВ и СПИН са сред най-желаните интервенции.
По данни от отчетите на ОбСНВ и ПИЦ[1] общият брой на дейностите по различните типове превенция за 2010 г. е 162, двойно по-малко спрямо предишната 2009 г. И през изминалата 2010 година най-много инициативи са реализирани в посока обща превенция – 130.
За 2010 г. градовете с най-голям дял в общата превенция са София, Кърджали и Русе. Реализираните дейности са изцяло в областта на общата превенция. В пет от всичките градове са се реализирали трите вида превантивни практики, в седем от всички е осъществена обща и селективна превенция и в Смолян и Видин се е реализирала обща и индикативна превенция.
Обща превенция
На национално ниво дейностите в посока превенция на наркоманията в училище се осъществяват главно от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН).[2]
Осъществени са 568 училищни програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, основани на подхода „Умения за живот”, 544 програми основани на подхода „Връстници обучават връстници”, както и 197 програми за работа с родители. Обхванати са 103 642 ученика в програми и кампании за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Обучените специалисти за работа в и с училищата са 845 и 512 обучени специалисти за работа с родители. Реализираните програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в училищата за учебната 2010/2011 година са в пъти повече в сравнение с предходната учебна година.
Реализирането на проекти и дейности свързани с обща превенция в семейството се явява, като част от други проекти и/или дейности, най-вече като част от проекти свързани с реализирането на обща превенция в училище, а в общността най-често се изразяват в реализирането на местни кампании по повод 26 юни, както и/или създаването и поддържането на интернет сайтове, отпечатване и разпространение на информационни материали.
Селективна превенция
През 2010 г. Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) са идентифицирали 219[3] рискови групи деца и семейства за употреба на наркотици. След оценка на нуждите от интервенция към тези групи са разработени и осъществени 65 програми за превенция и подкрепа на деца в риск.[4] През 2010г. местните комисии за БППМН са осъществили 296 информационни кампании и общопревантивни програми по проблемите на наркоманиите, чрез използването на разнообразни форми, методи и средства – беседи, дискусии, мултимедийни презентации, филми, хепънинги, конкурси, спортни мероприятия и други.
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) поддържа на своята интернет страница информация с телефоните и адресите за заведения, които предлагат помощ – лечение и рехабилитация на лица, зависими от психоактивни вещества, както и данни за неправителствени организации, работещи по превенция на употребата на наркотични вещества. На електронната страница на ДАЗД е публикувано помагало по превенция на наркотиците, предназначено за социални работници „Познатият и непознат тийнейджър”.
Превенция по индикации
Чрез националната информационна система, поддържана от ДАЗД, епотърсена информация за случаи на деца със зависимости, по които са работили специалистите от „ОЗД” в страната. От направеното обобщение на данните за 2010 г. следва, че служителите в ОЗД в страната са работили с 11 деца с наркотична зависимост.
Националната телефонна линия за деца в България 116 111 предоставя възможност за консултиране, специализирана информация за правата на децата, кризисна интервенция и при необходимост насочва към подходящи служби и доставчици на услуги. През 2010 г. на Националната телефонна линия за деца са приети 66 366 повиквания и са проведени 13 695 консултации. Преобладаващите обаждания са от деца, като са проведени 11 645 консултации с деца. 39 от проведените консултации са свързани с проблеми с наркотици, т.е. 3,51% от консултациите.[5]
В периода от 10.02. до 12.02.2010 г., Националният център по наркомании проведе обучение по телефонно консултиране за професионалисти, работещи в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества по Проект BG 0011 “Слушайте детето – подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Една от основните цели на проект „Слушайте детето” е разкриване на безплатна национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества. Разкриването на телефонната линия цели развитие и допълване на дейностите на вече съществуващия към Националния център по наркомании Център за консултации и насочване към лечение, чрез разширяване на професионалния екип и развитие на нова дейност - телефонно консултиране, мотивиране за промяна и насочване за лечение при необходимост.
В рамките на проекта е предвидено екипът на центъра и по един експерт от Превантивно - информационните центрове в страната (Областните съвети по наркотични вещества да бъдат обучени във философията на работа на норвежкия партньор - Службата по проблемите на алкохола и наркоманиите към общината на гр. Осло (Норвегия), организация с опит и традиции в създаването и поддържането на RUStelefonen 08588 (национална гореща телефонна линия по проблемите на наркоманиите в Норвегия).
В обучението вземат участие 34 професионалисти от градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Плевен, Перник, Пловдив, Русе, София, Търговище, Шумен.[6]

 

[1]Градски доклади на ОбСНВ и ПИЦ за 2007 – 22 града, 2008 г. -24 града , 2009 г.-20 града и 2010 г. 17града.
[2] Източник: Министерство на образованието, младежта и науката. Посочените проекти са осъществени за учебната 2010-2011 година. Данните включват информация от 12 областни града в страната.
[3] За 2009 г. са идентифицирани 237 рискови групи.
[4] Източник: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА И МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ
[5] Източник: Държавна агенция за закрила на детето
[6] Източник: Национален център по наркомании
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 край 
334.
28.03.19
14:13
<a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">canadian online pharmacy</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>http //www.reliablemedpharmacy.com/</a>
333. Anthonyfrind
25.11.18
02:12
how to make money by coding online:
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=B_05jd8JhyA>top 5 make money online</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=NTgqgM0UjD8>earn money online housewife</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=bd1TU_cIHHs>earn money online usertesting</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=_7wOD4qTsuc>earn money online home</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=A_JG_OrcOrk>earn money online with google</a>

Popular Tags: making money on amazon affiliatehow to make money online while in kenyaearn paytm cash by online jobtype and earn money onlinewhere can earn money onlineways to earn money online tutoringearn money by typing online at homeearn money online tutoringearn money by selling onlinemake money online 6 figuresonline games win real money no depositmake money from home how to build an online businessmake money online today fasthow to make money online from home with googlemake money playing music onlinehow much can you get paid to take surveys onlinehow to earn money online easily in pakistanhow to make money online yahoo answershow to earn money advertising onlineearn paypal money online fast 2017fastest ways to make money onlineonline to make moneymake money playing games online ukbloggers make money onlinehow to earn money from blogspot
332. Douglastix
27.10.18
12:09
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">rx from canada</a> top rated canadian pharmacies online <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
canada drugs <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
north west pharmacy canada http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>canadian pharmacy online 24</a>
http://touriosity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://airflowmaster.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian medications pharmacy</a>
http://kupiobraz.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacytousa.com/
<a href="http://latigresse.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">online canadian pharmacies</a>
331. Arthurglota
24.10.18
01:12
A ready-made scheme of earnings on cryptocurrency from $ 35,000 per day: http://tans.me/25843

Mirror: http://gaei.tk/90371
Mirror-1: https://e13.co/69240
Mirror-2: http://stras.me/95810
Mirror-3: https://arill.us/47265
Mirror-4: http://150.esy.es/52712
330. italethqck
16.10.18
00:15
<a href="http://canadian-pharmasale.com">best buy cialis online</a> buy viagra cialis online uk http://canadian-pharmasale.com
329. etaletxhef
15.10.18
09:22
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">order cialis online overnight</a> buy cialis viagra http://usedrestaurantequipmentaz.com
328. etaletjxqi
15.10.18
07:37
<a href="http://viciolatino.com">cheap viagra</a> female viagra http://viciolatino.com
327. qtaletohpz
14.10.18
18:04
<a href="http://viciolatino.com">buy viagra online</a> viagra usa http://viciolatino.com
326. vtaletgmco
14.10.18
13:08
<a href="http://missreplicawatches.com">cialis daily</a> can i buy cialis over the counter in usa http://missreplicawatches.com
325. btaletxlah
14.10.18
07:27
<a href="http://h-m-j.com">comprar viagra en usa</a> cheapest viagra online http://h-m-j.com
324. ntaletgloa
14.10.18
06:27
<a href="http://valladium.com">cialis 5mg price</a> order cialis canada http://valladium.com
323. ytaletfkwr
14.10.18
00:04
<a href="http://canadian-pharmasale.com">how to order cialis online safely</a> order cialis online http://canadian-pharmasale.com
322. ktaletasmy
13.10.18
20:00
<a href="http://unishade.com">female cialis</a> difference between viagra and cialis http://unishade.com
321. ktaletbywf
13.10.18
10:36
<a href="http://rabbitinahat.com">purchase cialis online canada</a> buy cialis online u pharmacy http://rabbitinahat.com
320. utaletdqsh
13.10.18
07:55
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">cialis canada</a> generic cialis canada http://usedrestaurantequipmentaz.com
319. rtaletbjxl
13.10.18
07:49
<a href="http://canadian-pharmacyibuy.com">how long does cialis take to work</a> cialis online canada pharmacy http://canadian-pharmacyibuy.com
318. wtaletjkzq
12.10.18
22:58
<a href="http://canadian-pharmasale.com">order cialis online overnight</a> cheap cialis 10mg http://canadian-pharmasale.com
317. ytaletnnfb
12.10.18
17:37
<a href="http://vico4me.com">order extra super viagra usa</a> generic viagra mail order http://vico4me.com
316. ataleteohy
12.10.18
16:44
<a href="http://waltzweekend.com">buy viagra online cheap</a> order viagra online cheap http://waltzweekend.com
315. italetqrhk
12.10.18
06:04
<a href="http://timsbmw.com">buy levitra online usa</a> levitra and cialis taken together http://timsbmw.com
314. ttaletikcd
12.10.18
02:14
<a href="http://waltzweekend.com">discount viagra</a> viagra price per pill http://waltzweekend.com
313. ftaletacjm
12.10.18
00:36
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">cialis pills</a> cialis on line http://usedrestaurantequipmentaz.com
312. ataleteoro
11.10.18
19:19
<a href="http://bullsac.com">levitra reviews</a> levitra v viagra http://bullsac.com
311. xtaletraga
11.10.18
19:02
<a href="http://canadian-pharmasale.com">cialis online pharmacy reviews</a> usa cialis prices http://canadian-pharmasale.com
310. ptaletbgma
10.10.18
16:55
<a href="http://canadian-pharmasale.com">cialis cheap online pharmacy</a> cheapest generic cialis http://canadian-pharmasale.com
309. htaletxaxo
05.10.18
05:51
<a href="http://canadian-pharmacyionline.com">cheap viagra pills for sale</a> buy female viagra http://canadian-pharmacyionline.com
308. staletlwap
04.10.18
22:47
<a href="http://canadian-pharmasale.com">cheap cialis 10mg</a> buy generic cialis overnight delivery http://canadian-pharmasale.com
307. utaletbpzx
04.10.18
19:04
<a href="http://canadian-pharmacheap.com">generic cialis pills</a> buy brand cialis online without script http://canadian-pharmacheap.com
306. ntaletueff
04.10.18
13:36
<a href="http://viciolatino.com">buy brand viagra 100mg</a> generic viagra sildenafil citrate http://viciolatino.com
305. vtaletzexu
04.10.18
10:42
<a href="http://canadian-pharmakfxy.com">buy generic cialis online with mastercard</a> buy cialis in usa http://canadian-pharmakfxy.com
304. htaletyzmi
04.10.18
10:20
<a href="http://rabbitinahat.com">buy cialis canada pharmacy</a> buy generic cialis online pharmacy http://rabbitinahat.com
303. mtaletmosx
04.10.18
02:57
<a href="http://canadian-pharmacyiorder.com">order cialis online overnight</a> buy cialis in san francisco http://canadian-pharmacyiorder.com
302. mtaletnpgo
03.10.18
23:38
<a href="http://canadian-pharmacyionline.com">online pharmacy viagra canada</a> cheap viagra canada overnight http://canadian-pharmacyionline.com
301. ntaletpbwf
03.10.18
22:35
<a href="http://canadian-pharmacyionline.com">order brand viagra</a> buy real viagra online cheap http://canadian-pharmacyionline.com
300. btaletofpo
03.10.18
11:01
<a href="http://canadian-pharmaorder.com">cialis order online uk pharmacy</a> cialis 20 mg http://canadian-pharmaorder.com
299. dtaletnhue
03.10.18
09:08
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">order cialis uk pharmacy</a> cheap cialis 5mg uk http://usedrestaurantequipmentaz.com
298. otaletlaif
03.10.18
06:10
<a href="http://buyviagraonl1ne.us">best price viagra 100mg sildenafil</a> cheap canadian viagra http://buyviagraonl1ne.us
297. wtaletfbvr
02.10.18
22:20
<a href="http://canadian-pharmakfxy.com">buy cialis online from india</a> buy cialis with paypal http://canadian-pharmakfxy.com
296. ftalettmbl
02.10.18
19:47
<a href="http://buycialisonl1ne.us">cheap cialis pills online</a> cheap cialis 5mg uk http://buycialisonl1ne.us
295. utaletjdve
02.10.18
16:15
<a href="http://canadian-pharmausa.com">purchase viagra online united states</a> online order for viagra http://canadian-pharmausa.com
294. ntaletdqic
02.10.18
06:01
<a href="http://canadian-pharmacheap.com">order cialis online without script</a> cheap cialis in australia http://canadian-pharmacheap.com
293. ftaletksxp
02.10.18
02:53
<a href="http://canadian-pharmausa.com">order viagra online from pfizer</a> viagra pills cvs http://canadian-pharmausa.com
292. jtaletwhgt
01.10.18
23:57
<a href="http://canadian-pharmausa.com">buy viagra brand</a> buy real viagra online http://canadian-pharmausa.com
291. ptaletyuss
01.10.18
15:51
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">levitra user reviews</a> order cheap levitra http://top-monterey-salinas-dentists.com
290. ataletdhau
01.10.18
11:59
<a href="http://timsbmw.com">cheap levitra no prescription</a> how long does levitra work http://timsbmw.com
289. btaletarxa
01.10.18
05:40
<a href="http://baymontelreno.com">buy viagra online without prescription</a> female viagra pill http://baymontelreno.com
288. ptaletunfx
01.10.18
01:43
<a href="http://buycialisonl1ne.us">buy cialis online cheap</a> cheap cialis online http://buycialisonl1ne.us
287. ytaletkaim
30.09.18
19:49
<a href="http://buycialisonl1ne.us">cheap cialis 20mg</a> cheap cialis generic india http://buycialisonl1ne.us
286. btaletposl
30.09.18
14:47
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">women levitra</a> when does levitra go generic http://top-monterey-salinas-dentists.com
285. ktaletlaby
30.09.18
04:19
<a href="http://canadian-pharmasale.com">buy cialis online cheap</a> cheap cialis generic online http://canadian-pharmasale.com
284. vtaletgntk
29.09.18
23:33
<a href="http://timsbmw.com">levitra dosage generic</a> cost levitra http://timsbmw.com
283. italetfpwq
29.09.18
21:45
<a href="http://canadian-pharmasale.com">cheap cialis soft</a> cialis india cheap order http://canadian-pharmasale.com
282. italetxpdc
29.09.18
11:12
<a href="http://canadian-pharmausa.com">generic viagra canada</a> buy discount viagra http://canadian-pharmausa.com
281. ltaletgvud
28.09.18
17:32
<a href="http://canadian-pharmacheap.com">buy cialis uk</a> cheap cialis generic canada http://canadian-pharmacheap.com
280. etaletoqym
28.09.18
09:32
<a href="http://canadian-pharmacyionline.com">order herbal viagra</a> cheap generic viagra online pharmacy http://canadian-pharmacyionline.com
279. italetyiey
28.09.18
02:37
<a href="http://buycialisonl1ne.us">order cialis online cheap</a> cheap cialis generic online http://buycialisonl1ne.us
278. ktalettzid
27.09.18
18:21
<a href="http://buycialisonlineglka.com">discount generic cialis</a> cialis order online uk http://buycialisonlineglka.com
277. htaletkdjd
27.09.18
15:24
<a href="http://buycialisonl1ne.us">order cialis canada</a> mail order cialis online http://buycialisonl1ne.us
276. ytaletpohm
27.09.18
14:48
<a href="http://canadian-pharmaorder.com">cialis 5mg best price</a> buy cialis without prescription http://canadian-pharmaorder.com
275. gtaletmfvf
27.09.18
09:18
<a href="http://canadian-pharmakgae.com">mail order viagra online</a> order viagra online without a prescription http://canadian-pharmakgae.com
274. ytaletwplh
27.09.18
05:36
<a href="http://canadian-pharmakgae.com">cheap viagra online usa</a> viagra online canadian pharmacy http://canadian-pharmakgae.com
273. vtaletxuqa
27.09.18
04:52
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">levitra vs cialis vs viagra reviews</a> levitra 20mg http://top-monterey-salinas-dentists.com
272. ctaletnsmh
26.09.18
18:55
<a href="http://buycialisonlineglka.com">purchase cialis online</a> buy cialis without a prescription http://buycialisonlineglka.com
271. italetfffj
26.09.18
16:57
<a href="http://buycialisonlineglka.com">cialis daily online</a> cheap cialis sale online http://buycialisonlineglka.com
270. etaletgogm
26.09.18
13:18
<a href="http://timsbmw.com">viagra cialis levitra comparison chart</a> levitra 20 mg price http://timsbmw.com
269. ktaletdgrw
26.09.18
10:40
<a href="http://timsbmw.com">bayer levitra coupons</a> levitra time http://timsbmw.com
268. xtaletsege
26.09.18
03:05
<a href="http://canadian-pharmacyiorder.com">buy cheap cialis generic</a> buy brand cialis online http://canadian-pharmacyiorder.com
267. ctaletvvpu
26.09.18
00:34
<a href="http://bullsac.com">levitra vs sildenafil</a> levitra how to take http://bullsac.com
266. gtaletjrii
25.09.18
22:56
<a href="http://buycialisonl1ne.us">cheap cialis pill</a> how to order cialis online http://buycialisonl1ne.us
265. ztaletqyar
25.09.18
19:27
<a href="http://canadian-pharmacyisale.com">best place to order viagra online</a> buy generic viagra online http://canadian-pharmacyisale.com
264. staletvyeh
25.09.18
19:19
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">order cialis europe</a> cheap cialis http://usedrestaurantequipmentaz.com
263. htaletwvrc
25.09.18
07:54
<a href="http://baymontelreno.com">generic viagra from canada</a> buy viagra pills http://baymontelreno.com
262. mtaletyzxb
25.09.18
01:59
<a href="http://canadian-pharmaonline.com">viagra price</a> best generic viagra http://canadian-pharmaonline.com
261. etaletvyec
24.09.18
21:30
<a href="http://canadian-pharmabuy.com">buy viagra with paypal</a> generic viagra mail order http://canadian-pharmabuy.com
260. staletbann
24.09.18
19:47
<a href="http://vico4me.com">buy viagra cheaply</a> viagra 100mg http://vico4me.com
259. otaletaled
24.09.18
13:12
<a href="http://vico4me.com">buy viagra cheap</a> order viagra online http://vico4me.com
258. vtaletpbzj
24.09.18
08:21
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">levitra dosage how long does it last</a> levitra 20 mg price http://top-monterey-salinas-dentists.com
257. ttaletzgoe
24.09.18
00:50
<a href="http://vico4me.com">discount viagra</a> viagra coupons online http://vico4me.com
256. dtaletigjo
23.09.18
22:10
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">levitra mexico</a> directions for taking levitra http://top-monterey-salinas-dentists.com
255. vtaletskpj
23.09.18
20:40
<a href="http://canadian-pharmacyiorder.com">cheap cialis 20mg</a> cialis cheap online pharmacy http://canadian-pharmacyiorder.com
254. Tyronealish
23.09.18
10:36
<a href="http://cialissy.com/#">buy cialis online</a> cialis generico <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
cialis generic india <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
tadalafil without a doctor's prescription http://cialissy.com/
<a href=http://cialissy.com/#>buy tadalafil no prescription</a>
liquid cialis proper dosgesviagra cialis espa olsubaction showcomments cialis archive onlinecialis viagra bessercialis tabsg postmessage cialis smiley replybuying cialis in canadahow fast does cialis daily work
http://borderwalk.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissy.com
253. ltaletbaqh
21.09.18
05:34
<a href="http://missreplicawatches.com">how to buy cialis online</a> buy cialis usa http://missreplicawatches.com
252. ctaletdpiv
21.09.18
04:52
<a href="http://buyviagraonl1ne.us">viagra pill</a> order viagra online without prescription http://buyviagraonl1ne.us
251. ptaletkhwf
20.09.18
22:26
<a href="http://waltzweekend.com">order viagra cheap</a> cheap generic viagra online http://waltzweekend.com
250. ktalethfjl
20.09.18
21:22
<a href="http://rabbitinahat.com">cheap cialis online</a> order cialis online usa http://rabbitinahat.com
249. rtaletqpuz
20.09.18
20:06
<a href="http://viciolatino.com">order viagra overnight</a> viagra canada http://viciolatino.com
248. htaletgwpl
20.09.18
12:06
<a href="http://timsbmw.com">levitra mexico</a> levitra com http://timsbmw.com
247. ytaletswlm
20.09.18
12:00
<a href="http://motechautomotive.com">cialis cheap price</a> buy cialis in usa http://motechautomotive.com
246. wtalethfwm
20.09.18
11:58
<a href="http://waltzweekend.com">buy generic viagra</a> buy discount viagra http://waltzweekend.com
245. ltaletiokl
20.09.18
04:28
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">generic levitra online</a> uses for levitra http://top-monterey-salinas-dentists.com
244. rtaletyvqo
20.09.18
01:34
<a href="http://zbloggers.com">propecia hairline</a> how to get propecia http://zbloggers.com
243. ltaletraqk
19.09.18
19:11
<a href="http://viciolatino.com">viagra coupons online</a> generic viagra from canada http://viciolatino.com
242. vtaletzbzu
19.09.18
18:58
<a href="http://buycialisonl1ne.us">buy generic cialis</a> order cialis overnight http://buycialisonl1ne.us
241. ktalethasn
19.09.18
16:28
<a href="http://viciolatino.com">generic viagra online canada</a> female viagra http://viciolatino.com
240. dtaletqgby
19.09.18
10:26
<a href="http://unishade.com">buy cialis canada</a> cheap cialis canada http://unishade.com
239. etaletfwle
19.09.18
05:29
<a href="http://viciolatino.com">order viagra without a prescription</a> buy viagra without prescription http://viciolatino.com
238. italetxbfh
19.09.18
05:27
<a href="http://canadian-pharmaonline.com">buy viagra online cheap</a> buy viagra http://canadian-pharmaonline.com
237. btaletwalt
18.09.18
17:35
<a href="http://timsbmw.com">levitra patent</a> generic levitra no prescription http://timsbmw.com
236. xtaletbkod
18.09.18
16:28
<a href="http://buyviagraonl1ne.us">cheap viagra from canada</a> viagra pills online http://buyviagraonl1ne.us
235. ataletiigy
18.09.18
14:40
<a href="http://motechautomotive.com">cheap cialis prices</a> cialis by mail order http://motechautomotive.com
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.0646