Актуална информация свързана с наркотици

 
Актуална информация свързана с наркотици

Покана за проучване
Информация относно
Новини
Форум
За контактиИнформация относно / Лечение

Лечение
27.01.12 20:58

 

Системи за лечение

 

В края на 2011 г. в страната е изградена мрежа от лечебни центрове и програми за лечение, която е в процес на развитие и разширяване. Лечението на пациентите, злоупотребяващи или зависими към психоактивни вещества включва както програми базирани на медикаментозно подпомогнати лечения (детоксификация, субституция, поддържащо лечение), така и програми за психосоциална рехабилитация (от типа терапевтична общност, центрове за дневни грижи, програми за работещи/ учащи).

Данните от проучване на Национален център по наркомании относно капацитета на психиатричните отделения в България за осъществяване на лечение на зависими пациенти, проведено през 2011 година сочат, че в страната има 11 психиатрични отделения с обособени отделения за лечение на зависимости. На територията на град София е разположена и единствената специализирана клиника за лечение на наркомании и алкохолизъм в България, която е с капацитет 40 легла.

През 2011 година в страната функционират 32 субституиращи и поддържащи програми с общ капацитет 5196 лечебни места , от които 4 376 за лечение с Метадон и 460 за лечение със Субститол. Програмите са разположени на територията на 13 града в страната.

В страната функционират 13 програми за психосоциална рехабилитация с общ капацитет 250 места. Шест от програмите са към лечебни заведения в София и други градове от страната, а останалите четири са неправителствени организации, регистрирани като доставчици на социални услуги. По данни от годишните отчети от 2010 г. общият брой преминали пациенти през годината в рехабилитационните програми е 485 човека, а броят пациенти завършили програмите е 189 човека.

Източник на информация, свързана с възможностите за лечение в България е интерактивната карта, която е достъпна на страницата на Национален фокусен център за наркотици и наркомании (http://www.nfp-drugs.bg/bg/map.php).

 

Характеристики на лекуваните клиенти

 

Основен източник на информация относно базови характеристики на лекуваните клиенти са данните, събирани чрез Националната мониторингова система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици. Данните от търсенето на лечение през 2010 г. показват някои основни черти от груповия профил на клиентите, започнали лечение през годината:

 

По вид наркотик

84.8 % от регистрираните лица са с основно вещество хероин; в по-малка степен –  антидепресанти (4.5 %), бензодиазепини (диазепам) - 3.1 %, метадон (не за лечение) - 1.1%,  амфетамини и марихуана (0.7 %).

 

По пол

18.5 % от започналите лечение са били жени.

 

По възраст

3.5 % от започналите лечение са били на възраст до 19 години включително, а  60.0 % - до 29 години включително; общата средна възраст е 29 години.

 

По възраст при първа употреба

36.9 % от започналите лечение са декларирали, че са започнали употребата на основното проблемно вещество на възраст до 19 години включително, а 4.9 % - до 14 години включително; общата средна възраст на първата употреба е 19.6 г.

 

По образование

22.1 % от започналите лечение са имали по-ниско образование от средно, 69.0 % - средно или полувисше (колеж), 3.2 % - висше, а 4.4 % - без завършено начално образование или никога не са били на училище.

 

По заетост

Всеки четвърти (26.6 %) от започналите лечение е имал постоянна работа. 20.0 % са с времена работа, 25.9 % са безработни, а 21.2 % са икономически неактивни.

 

По етнически групи

89.1 % от започналите лечение са били българи, 8.9 % - роми, а останалите представители на други етнически групи.

 

Социален и културален контекст

11.1 % от започналите лечение са живели с лице/лица, употребяващо/употребяващи наркотици.

 

 

По характеристики на употребата

 

Честота на употреба

69.4 % от започналите лечение са употребявали ежедневно основното проблемно вещество, 12.2 %  - от 2 до 6 пъти седмично, а 5.4 % - един път седмично или по-рядко.

 

Начин на употреба

72.1 % от започналите лечение предимно са инжектирали основното проблемно вещество, 11.7 % са го яли или пили, 6.6 % са го смъркали, 5.2 % са го пушили.

 

Продължителност на употребата

Три пети (60.0 %) от започналите лечение са били със стаж в употребата повече от 5 години, а 24.5 % са били със стаж повече от 10 години.

 

Рисково поведение

Близо една трета (31.9 %) от започналите лечение са използвали поне веднъж в живота си употребявани игли и/или спринцовки. 17.0 % никога не са използвали в живота си употребявани игли и/или спринцовки, макар и да са инжектирали.

 

Обобщеният образ на лицата, започнали лечение във връзка с употреба на наркотици през 2010 г. може да бъде изразен по следния начин:

 

§     Пол – преобладаващо мъже (81.1 %)

§     Етническа група – преобладаващо българи (89.1 %)

§     Обща средна възраст – 29 години

§     Образование – преобладаващо средно (64.4 %)

§     Основно проблемно вещество – преобладаващо хероин (84.8 %)

§     Честота на употреба – преобладаващо ежедневна (69.4 %)

§     Начин на употреба – преобладаваща инжекционно (72.1 %)

§     Обща средна възраст на първа употреба – 19.6 години.

 

Тенденции при лекуващите се клиенти

 

Данните от системата за търсене на лечение за 2010 г. допълват дълго изграждания профил на лицата, търсещи лечение във връзка с употреба на наркотици. В много от случаите данните от последните пет години разкриват или подсказват очертаващи се тенденции – на стабилизация, намаляване или увеличаване на определени показатели. В други случаи липсва ясна тенденция, така че стойностите следва да бъдат следени и в бъдеще с фокус към евентуалната поява на такава.                                                                                                                                       

Хероинът е най-разпространеният наркотик сред проблемно употребяващите. През 2010 г. той има доста по-ниско ниво (84.8 %) в сравнение с всички предишни години, откакто се прави проучване на търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици, когато делът е бил 95-98 %. Това се дължи на по-високия дял в сравнение с предишните години на психологичната консултация като вид лечение (12.1 %), потърсено главно заради употреба на бензодиазепини и антидепресанти.

През последните 10 години съотношението мъже/жени се запазваше около 5:1. Все пак се забелязваше тенденция на намаляване на дела на жените, който достигна най-ниското си равнище през 2009 г. (13.2 %). През 2010 г. този дял отново е на нивото от началото на периода.

По отношение на относителния дял на търсещите за първи път лечение няма ясно изразена тенденция. През 2001 г. този дял има най-високо ниво (41 %), а през 2006 г. – най-ниско (17 %). През последните години процентът на потърсилите за първи път лечение се задържа на около 20 %.

Делът на учащите (учениците и студентите) сред потърсилите лечение, непрекъснато намалява от 2003 г., когато бе на ниво 15 %. През 2010 г. този процент е 4%.

От 2001 до 2009 г. относителният дял на лицата с постоянна заетост сред търсещите лечение се покачи над 4 пъти – от 9 % в началото на периода до 38 % през 2009 г., нещо което е в унисон с намаляване на нивото на безработица в България по това време. С покачването й през последните две години очаквано спадна и делът на постоянно заетите сред търсещите лечение - до 27 % през 2010 г.

Относителният дял на потърсилите лечение, които не са от основния етнос в страната бележи тенденция на леко нарастване през последните 5 години – от 8 % през 2006 г. до 11 % през 2010 г.

Средната възраст на потърсилите лечение всяка година бележи нарастване. През 2000 г. тя бе 22.2 години, а през 2010 г.  – вече 29 години. В същото време средната възраст при първа употреба на основното проблемно се задържа в рамките на 18-19 години. Все пак и тук има нарастване през последните три години, като през 2010 г. достигна 19.6 години.

Относителният дял на ежедневно употребяващите намалява през последните 4 години – от 86 % през 2007 г. до 69 % през 2010 г.

По отношение на относителния дял на лицата с продължителност на употреба повече от 5 години увеличението в сравнение с 2001 г. е 3-4 пъти, като най-висок дял този показател имаше през 2008 г. (69.5 %). Това беше знак за все по-слабо обновяване на съвкупността на проблемно употребяващите, т.е. за намаляване на броя на новопоявяващите се проблемно употребяващи, поне що се отнася до хероина. През последните две години се отбелязва спад – до 60.0 % през 2010 г., което вероятно се дължи и на по-ниския дял на хероина, като основно проблемно вещество.

По-голямата част от проблемно употребяващите хероин използват инжекционната форма на прием. През последните 5 години се наблюдава тенденцията на постепенно намаляване на този начин на употреба, а също и така и на използването на употребявани игли и/или спринцовки. Това вероятно се дължи както на добрата работа на програмите за игли и спринцовки, така и на намаляването на дела на хероина като основно проблемно вещество, особено през 2010 г.

След относително намаляване на относителния дял на потърсилите лечение, живели с друг(и) употребяващ(и) наркотици в периода 2002-2004 г. (от 16 % на 10 %), от средата на десетилетието се забеляза покачване на този дял, като през 2008 г. той достигна 14.9 %. През последните две години отново се наблюдава ниво от 10-11 %.

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0785